Băng báo cáp khổ 10 cm là loại băng được sản xuất bằng màng MCCP phía ngoài lớp  OPP ở giữa Gồm 3 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này có thể báo hiệu bằng cách dùng may thăm dò, hoặc khi người khai thác phát hiện đượ

Băng báo cáp khổ 15cm là loại băng được sản xuất bằng màng MCCP phía ngoài lớp  OPP ở giữa Gồm 3 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này có thể báo hiệu bằng cách dùng may thăm dò, hoặc khi người khai thác phát hiện được.

Băng báo cáp khổ 30 cm là loại băng được sản xuất bằng màng MCCP phía ngoài lớp  OPP ở giữa Gồm 3 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này có thể báo hiệu bằng cách dùng may thăm dò, hoặc khi người khai thác phát hiện được.

Băng báo cáp khổ 15 cm là loại băng được sản xuất bằng màng MCCP phía ngoài lớp  OPP ở giữa Gồm 3 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này có thể báo hiệu bằng cách dùng may thăm dò, hoặc khi người khai thác phát hiện được.

Băng báo cáp điện ngầm khổ 60cm là loại băng báo cáp là bằng màng nilon, được cấu thành 2 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này nó rất bền trong môi trường nước, để báo hiệu khi người khai thác phát hiện thấy được phía dưới có cáp. 

Băng báo cáp khổ 30 cm là loại băng được sản xuất bằng màng MCCP phía ngoài lớp  OPP ở giữa Gồm 3 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này có thể báo hiệu bằng cách dùng may thăm dò, hoặc khi người khai thác phát hiện được.

Băng báo cáp điện lực 24 kv khổ 40cm là loại băng báo cáp, làm bằng màng nilon, được cấu thành 2 lớp.

Băng này có tác dụng chôn ngầm để báo hiệu có dây cáp điện ở phía dưới.

Băng này nó rất bền trong môi trường nước, để báo hiệu khi người khai thác phát hiện thấy được phía dưới có cáp.