Thảm cách điên kích thước 1mx0,6m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điên kích thước 1mx1m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điện 10kv kích thước 1mx0,6m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điện 10kv kích thước 1mx1m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điện 22kv kích thước 1mx0,6m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điện 22kv kích thước 1mx1m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điện 35kv kích thước 1mx0,6m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện

Thảm cách điện 35kv kích thước 1mx1m là loại thảm dùng chỉ thảm để cách điện